Skip to main content

Privacybeleid

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stedelijk Gymnasium Nijmegen gebruikt functionele, analytische (anoniem) en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Stedelijk Gymnasium Nijmegen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Privacyverklaring

1. Inleiding
Op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen (of hun ouders) gaan, noemen we persoonsgegevens. De school verwerkt deze gegevens, doordat wij deze opslaan, wijzigen, ordenen, opvragen, bewaren, bijwerken, vastleggen, verwijderen, et cetera. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: 'AVG'), die verwerking van persoonsgegevens regelt. Deze privacyverklaring beschrijft op welke wijze het Stedelijk Gymnasium Nijmegen omgaat met het verwerken van persoonsgegevens en op welke wijze het Stedelijk Gymnasium Nijmegen uitvoering geeft aan de wettelijke verplichtingen van de AVG.

2. Persoonsgegevens, doel en grondslag van de verwerking
Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden met een vooraf omschreven doel en als daarvoor een grondslag bestaat. Ook mag de verwerking ervan niet verder gaan dan nodig is.

De meeste persoonsgegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Zo vragen we bij inschrijving onder meer naar de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, geboortedatum en BSN. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw kind te kunnen inschrijven en wij zijn bij wet verplicht om daarover te beschikken. Andere gegevens, zoals bijvoorbeeld (contact-)gegevens van de ouders en de gezinssituatie, zijn nodig voor de uitoefening van onze publiekrechtelijke taak, namelijk het geven van onderwijs. Daarnaast registreren leraren, medewerkers en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers, vorderingen en
gegevens gerelateerd aan het welzijn van uw kind.

Wij verwerken de genoemde gegevens alleen als dat nodig is voor een specifiek doel, namelijk het laten leren, begeleiden en ondersteunen van onze leerlingen, maar ook voor een goede organisatie van het onderwijs, het beschikbaar stellen van leermiddelen, het geven van studieadviezen en het onderhouden van contacten met onze (oud-)leerlingen.

3. Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Soms willen wij ook bijzondere persoonsgegevens van uw kind verwerken. Dat betreft met name medische gegevens over bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, epilepsie of het gebruik van medicatie zodat we de juiste begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Voor het goed functioneren van uw kind op school is het immers van belang dat wij van deze informatie op de hoogte zijn. Wij vragen u dan ook om ons hiervan bij inschrijving en ook daarna tijdig op de hoogte te stellen. De school verwerkt deze (medische) gegevens enkel met het doel om uw kind de noodzakelijke speciale begeleiding te kunnen bieden, of voorzieningen te kunnen treffen. De wet biedt ons daar ook een grondslag voor.

Ook de geloofsovertuiging is een bijzonder persoonsgegeven. Daar wij een openbare school zijn, registreren wij die niet. Daarnaast zijn eventuele strafrechtelijke gegevens en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag aan te merken als bijzondere persoonsgegevens. We gebruiken deze gegevens ook om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Het verstrekken van deze informatie is echter niet verplicht.

Bij inschrijving verzoeken wij u ook om een kopie van het identiteitsbewijs of een uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie van uw kind mee te sturen. Hierop staan ook enkele bijzondere persoonsgegevens, zoals nationaliteit. Wij vragen u dit omdat wij de identiteit van uw kind moeten kunnen vaststellen. Na het vaststellen van de identiteit wordt de kopie of het uittreksel direct verwijderd. Wij slaan de kopie niet op en bewaren deze niet.

Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving.

4. Derden
Soms hebben organisaties of programma's toegang tot de persoonsgegevens van onze leerlingen omdat de school deze gegevens met hen deelt. Ook in dat geval gaat de school zorgvuldig om met de persoonsgegevens.

De leerlinggegevens en de voortgang van leerlingen worden opgeslagen in een digitaal administratiesysteem. Tijdens en ten behoeve van de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermiddelen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als deze inlogt. Wij hebben met de leveranciers van digitale leermiddelen duidelijke afspraken gemaakt over de bescherming van de gegevens die zij van ons krijgen, in de vorm van een verwerkersovereenkomst. In die overeenkomst worden afspraken gemaakt over de persoonsgegevens die wij aan de leverancier ter beschikking hebben gesteld. Ook worden in die overeenkomst de verplichtingen die wij hebben in het kader van de AVG, als het op geheimhouding en de beveiliging van de gegevens aankomt, vastgelegd voor die leverancier. De leverancier mag dus alleen die gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn en de verwerking moet conform de AVG gebeuren, zodat een onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens wordt voorkomen.

Omdat het Stedelijk Gymnasium Nijmegen onderdeel uitmaakt van de Alliantie Voortgezet Onderwijs worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders voor, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

5. Bewaartermijn
De gegevens van uw kind worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Zodra de leerling de school verlaat worden de gegevens die niet meer nodig zijn direct vernietigd. De overige gegevens worden na twee jaar vernietigd, tenzij er een langere wettelijke bewaarplicht geldt. In het kader van reünies bewaren wij alleen de adresgegevens van de leerling langer dan twee jaar.

6. Rechten van betrokkenen
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om de gegevens aan te passen. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen functionaris gegevensbescherming van de school of met de schoolleiding (zie hierna onder 9.).

7. Beveiliging
Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. De programma's die worden gebruikt zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot die medewerkers van onze school die de gegevens daadwerkelijk nodig hebben. Ook geldt een geheimhoudingsplicht voor medewerkers van de school over de persoonsgegevens.

8. Gebruik van beeldmateriaal (foto's en video-opnames)
Voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw toestemming.
Ouders en leerlingen van 16 jaar en ouder mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met het beeldmateriaal omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is het beeldmateriaal te plaatsen.

9. Verdere informatie en contact
Het bestuur van @voCampus heeft een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens binnen de school en op de naleving van de AVG. Bij vragen over het onderwerp verwerking en bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de FG via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of met de rector dhr. R. van Bruggen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bij algemene vragen en klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.